onsdag 30 september 2009

Kom ut !


Den mest dramatiska förändringen som IKT medför för lärarrollen ryms inom ordet transparens. Öppenheten som möjliggjorts skapar naturligtvis en rad uppenbara problem; Vad ska vara offentligt, vad ska vara privat ? Vad som sällan diskuteras är slutenhetens problem. Vad händer exempelvis med elevernas rättstrygghet i förhållande till lärarens myndighetsutövning om lärarens tolkningar av betygskriterierna inte framgår offentligt (och är öppna för kritisk granskning)? Hur rimmar kraven på "likvärdig bedömning" med en lärarindividualistisk hållning?

Integritetsdiskussionerna kan pågå i oändlighet och är naturligtvis viktiga. Dessa problem hade dock existerat även IT förutan. IT-teknologin har bara satt fokus på något som alltid borde diskuteras, rättssäkerhet och integritet.

Jag tror att integritetsdebatterna, åtminstone vad gäller skolan, ofta fungerar som dimridåer som döljer någonting annat. Någonting känsligt. IKT-pedagogik rör vid en nerv, en nerv som stavas den akademiska friheten. Den "akademiska friheten" har tolkats av progressiva pedagoger som en frihet till något, ett frirum för nya pedagogiska idéer, men i praktiken har den akademiska friheten tolkats traditionellt som en frihet från något. Lärarens frihet att inte ifrågasättas lever fortfarande kvar, i synnerhet på gymnasiet. Vem har rätt att ifrågasätta vad jag gör i mitt klassrum ? Vad jag gör med min tid?

IKT utmanar dessa föreställningar. IKT-pedagogik fyller en demokratisk funktion av en rad skäl. Offentlig insyn i skolans värld för både elever och föräldrar möjliggörs, dokumenterade exempel kan skapa debatt och kritisk diskussion, hur de demokratiskt beslutade målen i en målstyrd verksamhet konkretiseras blir synligt. Jag tror att det är just därför arbetet med IKT går trögt i skolorna. IKT kräver mod att visa vad man gör, IKT tvingar både lärare och skolledare upp på banan.

Därför är detta en viktig ledningsfråga. Vågar skolledare ta konflikten? Belönar man de som offentligt redovisar hur målen uppnås eller baseras resurser och lön enkom på en timmes lönesamtal/medarbetarsamtal ? De möjligheter IKT ger bör rimligen aktualisera de krav på dokumentation som borde vara en självklarhet i en målstyrd organisation, en transparent organisation där lärare och skolledare redovisar hur man tillsammans med eleverna levererar resultat.

Jag hör redan invändningarna. När har vi tid att dokumentera ? Vi har ju nog med våra lektioner? Detta resonemang bygger på att dokumentation är någonting som sker utöver det ordinarie arbetet, något som man gör efteråt. I IKT-baserad pedagogik ingår dokumentation som en naturlig del av arbetet.

Det stängda klassrummet och isolerade ämneslärare bör förpassas till pedagogikens Jurassic Park. Det enda sättet att höja läraryrkets status är att offentliggöra vad vi gör. Eller har vi något att skämmas över?

1 kommentar:

Humlan flyger

Bloggen är en naturlig fortsättning på projektet.
Här kan alla kommentera projektet eller diskutera IKT-pedagogik. Intresserad av projektet? Klicka
här.